คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558คณะกรรมการอาเซียนฯ เยี่ยมคารวะประธานคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงแห่งชาติของสภาผู้แทนราษฎรบราซิล

คณะกรรมการอาเซียนฯ เยี่ยมคารวะประธานคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงแห่งชาติของสภาผู้แทนราษฎรบราซิลเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 58 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia – ACB) ได้นำเอกอัครราชทูตมาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อุปทูตอินโดนีเซีย และอุปทูตสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Jo Moraes สส และประธานคณะกรรมการ ด้านการต่างประเทศและความมั่นคงแห่งชาติของสภาผู้แทนราษฎรบราซิล โดยมีนาย Atila Lins สส และเลขาธิการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรบราซิลเข้าร่วมในฐานะผู้แทนประธานรัฐสภาของบราซิล

โอกาสดังกล่าว นาง Moraes กล่าวต้อนรับ ACB และแจ้งว่าการพบหารือครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งต่อทั้งบราซิลและประเทศอาเซียน ที่ผ่านมาบราซิลให้ความสำคัญกับการดำเนินความสัมพันธ์และมีความตกลงระหว่างกลุ่ม Mercosur กับกลุ่ม ปท อื่น ๆ มากขึ้น เพราะเชื่อว่าการดำเนินการในลักษณะนี้จะทำให้ทุกประเทศได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

เอกอัครราชทูตฯ ได้เล่าประวัติความเป็นมาของการจัดตั้ง ACB และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดบรรยาย ASEAN Lecture ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และการจัดเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเห็นว่าความสัมพันธ์อาเซียน-บราซิล มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นหลังจากบราซิลแต่งตั้งเอกอัครราชทูตบราซิลประจำคณะผู้แทนถาวรอาเซียน เมื่อปี 2554 และเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC) เมื่อเดือน พ.ย. 55 และบราซิลได้แสดงความประสงค์จะเป็นคู่เจรจา (Dialogue Partner) ของอาเซียนมาโดยตลอด

ในด้านการค้า อาเซียนกับบราซิลมีมูลค่าการค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือในช่วง 10 ปี  ที่ผ่านมา (ค.ศ. 2004 – 2014) มูลค่าการค้ารวมบราซิล – อาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 480 จาก 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี ค.ศ. 2014 บราซิลได้เปรียบดุลการค้ากับอาเซียนเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการค้าของบราซิลกับอาเซียนคิดเป็นร้อยละ 4.4 ของมูลค่าการค้ารวมของบราซิลกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่าปลายปี 2558 สมาชิกอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีประชากรรวมกว่า 620 ล้านคน จะทำให้มีการไหลเวียนของการค้า การลงทุน การบริการ รวมถึงแรงงานกันได้อย่างเสรีมากขึ้น ตลอดจนการที่อาเซียนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะทำให้มีประชากรรวมกันกว่า 2 พันล้านคน จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงด้านการค้าและการลงทุนสำหรับบราซิล พร้อมย้ำว่า การพบหารือในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะก้าวที่สำคัญของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อาเซียน – บราซิลที่จะช่วยส่งเสริมให้ทั้ง 2 ภูมิภาคมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นต่อไป**************************************

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top