คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในรัฐรีโอ กรันดีโดซูล

การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในรัฐรีโอ กรันดีโดซูลเมื่อวันที่ 15 – 19 กันยายน 2558 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร.ศ. ดร. บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร.ศ. ดร. บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เยือนรัฐรีโอ กรันดีโดซูล อย่างเป็นทางการนอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับรัฐรีโอ กรันดีโดซูล ในด้านต่าง ๆ แล้วยังมีเป้าหมายหลักที่จะส่งเสริมความร่วมมือการศึกษาและวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐรีโอ กรันดีโดซูล และจัดพิธีมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับมหาวิทยาลัยซานตามาเรียตามโครงการ Thai Corner  
 
ในระหว่างการเยือนดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้พบหารือกับนาย Rui Vicente Oppermann รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐรีโอ กรันดีโดซูล (UFRGS)เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทั้งสอง โดยมหาวิทยาลัยแห่งรัฐรีโอ กรันดีโดซูล แสดงความสนใจที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย UFRGS กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสนใจที่จะแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเอกสารความรู้ต่าง ๆ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
 
วันที่ 18 กันยายน 2558 คณะได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยซานตามาเรียเพื่อทำพิธีการมอบหนังสือให้แก่มหาวิทยาลัยตามโครงการ Thai Corner ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ริเริ่มไว้โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ Paulo Afonso Burmann อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและเข้าร่วม

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการ Thai Corner กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สำเร็จแล้วจำนวน 3 แห่งในบราซิล กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติบราซิเลีย มหาวิทยาลัย Catholic ณ กรุงบราซิเลีย และมหาวิทยาลัยซานตามาเรีย รัฐรีโอ กรันดีโดซูล

 *****************************

 

 


 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top