คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2558การส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – บราซิล

การส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – บราซิลระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2558 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร        ร.ศ. ดร. บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    เยือนกรุงบราซิเลียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรกับหน่วยงานต่าง ๆ  


ระหว่างการเยือนฯ นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้นำคณะพบหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ (1) Brazilian Agency for the International Cooperation (ABC) โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและติดตามความคืบหน้าเรื่องแผนปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการไทย – บราซิล (2) ศูนย์วิจัยด้านการเกษตร EMBRAPA ในเขตนครหลวงบราซิเลีย ซึ่งฝ่ายไทยได้รับฟังบรรยายสรุปขอบเขตการวิจัย และเยี่ยมชมแปลงปลูกต้นปาล์มน้ำมัน พื้นที่ไร่นาสวนผสม และพื้นที่ศึกษาดินที่มีแร่ธาตุ ปุ๋ยและสารอาหาร (3) National Supply Company (CONAB) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการรับประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรของบราซิล และ (4) การหารือของคณะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีประเด็นหารือสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการนำเข้ากล้ากล้วยไม้จากประเทศไทย การเข้าสู่ตลาดบราซิลของสินค้าอาหารทะเลจากประเทศไทย การเข้าสู่ตลาดไทยของสินค้าประเภทเนื้อและสัตว์ปีกจากบราซิล รวมถึงการรับฟังคำบรรยายเรื่องศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเกษตรจากผู้แทนของรัฐบาเยีย  


การเยือนกรุงบราซิเลียของคณะความร่วมมือด้านการเกษตรจากประเทศไทยประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งโดยฝ่ายไทยแสดงความสนใจและประสงค์จะสานต่อความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบราซิล เช่น EMBRAPA และ ABC


 


*****************************

 

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top