คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556Round Table on ASEAN ที่มหาวิทยาลัย Universidade Católica de Brasilia ของ ASEAN Committee in Brasilia (ACB)

Round Table on ASEAN ที่มหาวิทยาลัย Universidade Católica de Brasilia ของ ASEAN Committee in Brasilia (ACB)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เอกอัครราชทูต และหัวหน้าสำนักงานของคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบราซิเลีย (ASEAN Committee in Brasilia - ACB) ทั้ง 7 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม ได้ร่วมกันจัดการบรรยาย Round Table on ASEAN ขึ้นที่มหาวิทยาลัย Universidade Católica de Brasilia โดยมีคณะอาจารย์ นักศึกษาคณะกฎหมาย และภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย ฯ จำนวนประมาณ 50 คนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย


การบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้นักศึกษาชาวบราซิลมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมและที่มาของอาเซียน ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศักยภาพของอาเซียน ความสัมพันธ์กับประเทศนอกอาเซียนความสัมพันธ์อาเซียน / MERCOSUR และ ASEAN / บราซิล ตลอดจนอนาคตของอาเซียนภายหลัง 2015


นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย ได้บรรยายในหัวข้อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและศักยภาพของอาเซียน โดยได้กล่าวถึงอาเซียนหลังปี 2015 ว่าจะเป็นอาเซียนที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน การลงทุน และแรงงานมีฝีมือ อย่างเสรีระหว่างกัน ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการลบเส้นเขตแดนระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ และจะเอื้อประโยชน์แก่ทั้ง ผู้บริโภค และ  นักลงทุน โดยจะช่วยสร้างงาน เพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุน ทำให้เกิดการแข่งขันในเชิงบวก
 *****************

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top