คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมฯ ปี 2556การหารือระหว่างอุปทูตกับผู้อำนวยการด้านการยุติข้อพิพาทในกรอบองค์การการค้าโลก กระทรวงการต่างประเทศบราซิล

การหารือระหว่างอุปทูตกับผู้อำนวยการด้านการยุติข้อพิพาทในกรอบองค์การการค้าโลก กระทรวงการต่างประเทศบราซิล

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 นายวิทิต เภาวัฒนาสุข อุปทูต และนายจักริน เจริญภักดิ์ เลขานุการเอก ได้หารือกับนาง Daniela Arruda Benjamin ตำแหน่ง Counsellor , General Coordinator for Dispute Settlement กต บราซิล สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

อุปทูต ชื่นชมความสำเร็จในการจัดประชุม “ Regional Dailogue on Managing Trade Disputes-The Latin American Experience” ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2556  โดยมีนายวีรชัย พลาศรัย ออท ณ กรุงเฮก เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการอภิปรายในการประชุมดังกล่าว ซึ่งนาง Daniela แจ้งว่า วัตถุประสงค์ของการประชุมคือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงประวัติศาสตร์ พัฒนาการของกระบวนการและขั้นตอนของกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งยุทธศาสตร์ /กลยุทธ ในการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศต่าง ๆ 

อุปทูต กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีของประเทศกำลังพัฒนา เช่น บราซิลและไทยที่มีผู้นำเข้าดำรงตำแหน่งผอ.ใหญ่องค์กรการค้าโลก (WTO) และ ดร. ศุภชัย  พานิชภักดิ์  เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ซึ่งก่อนหน้าเคยดำรงตำแหน่ง ผอ. WTO gime'องด้านพร้อมกันะนี้ บราซิลย )า ขณะนี้ บราซิลดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อขยายตลาดเนื้อวัวของตนไปยังหลาย ปท. ใ จึงเห็นควรที่ผู้นำทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการปฎิรูประบอบ ศก. โลก (World Economic Regime’sReform ) และหากเป็นไปได้ ฝ่ายบราซิลอาจพิจารณาเชิญ ดร. ศุภชัย ฯ ไปบรรยายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการค้าและการพัฒนากับข้าราชการระดับสูงและนักวิชาการของบราซิล ซึ่ง นาง Danielaเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดีและรับที่จะพิจารณาหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทบาทและแนวทางของกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ในการใช้กลไกยุติข้อพิพาทในกรอบ WTO

อุปทูต สอบถามถึงบทบาทและแนวทางของ กต บราซิล ในการใช้กลไกยุติข้อพิพาทในกรอบ WTO  ซึ่งนาง Daniela กล่าวว่า กต บราซิล มีนักการทูตซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO เป็นการเฉพาะประมาณ 8-10 คน โดยมีหน้าที่หลักในการให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่นักธุรกิจเมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้ากับต่างประเทศ ปัจจุบันบราซิลมีคดีที่ได้ดำเนินการฟ้องร้องกับประเทศคู่ค้า จำนวน 26 คดี และมีคดีที่ประเทศคู่ค้าฟ้องร้องบราซิล จำนวน 14 คดี   

 

การไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าของไทย

อุปทูต กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บราซิลได้เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดต่อสินค้าไทยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศของบราซิล จำนวน 6 รายการ ได้แก่ (1) สินค้าเส้นด้ายวิสโคส (2)สินค้าเม็ดพลาสติกโพลีคาร์บอเนต (3)สินค้ายางรถจักรยานยนต์ (4) สินค้ายางรถยนต์ (5)สินค้าเส้นด้ายไนล่อน และ (6)ยางรถยนต์ของรถบัสหรือรถบรรทุกของไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของผู้ส่งออกไทยและกระทบการค้าระหว่างไทย-บราซิล

                                   อุปทูต กล่าวว่า ในช่วงการเยือนของรอง นรม/รมว กต เมื่อสิงหาคม 2555 ไทยและบราซิลตั้งเป้าจะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เป็น 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ค.ศ. 2016 (ปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยบราซิลอยู่ที่ประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และที่ผ่านมา ไทยไม่มีนโยบายปิดกั้นบราซิลในการค้าขายกับไทย หรือแม้แต่การที่บราซิลจะเปิดตลาดเนื้อวัวในไทยซึ่งขณะนี้ ยังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนสุขอนามัยของกระทรวงเกษตร ( สถานเอกอัครราชทูตฯ พบว่า ขณะนี้ กระทรวงเกษตรบราซิลดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อขยายตลาดเนื้อวัวของตนไปยังหลาย ประเทศในเอเชีย อาทิ  ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และสำหรับไทยไม่เคยนำเข้าเนื้อวัวบราซิลมาก่อน ) แต่การที่บราซิลได้เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดต่อสินค้าไทยหลายรายการในช่วง 2 ปี โดยนักธุรกิจไทยเห็นว่าไม่เป็นธรรม และได้เริ่มส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปบราซิลและเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่า จะส่งผลให้เป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศอาจไม่สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งนาง Daniela รับที่จะนำข้อห่วงกังวลของอุปทูต และแจ้งให้ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศบราซิล และ กรมปกป้องทางการค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ทราบด้วยอีกทางหนึ่ง

ข้อสังเกต

บราซิลตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากกลไกยุติข้อพิพาทในกรอบ WTO และมีแนวโน้มที่จะใช้กลไกยุติข้อพิพาทเป็นเครื่องมือในการเพิ่มอำนาจการเจรจาต่อรองทางการค้ามากขึ้น เช่น ในกรณีข้อพิพาทระหว่างบราซิลและสหรัฐฯ จำนวน 2 คดี ซึ่งบราซิลเป็นฝ่ายชนะ (ข้อพิพาทว่าด้วยฝ้ายระหว่างบราซิลกับสหรัฐฯและข้อพิพาทเรื่องการใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของสหรัฐฯ กับการนำเข้าน้ำส้มจากบราซิล) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเจรจาการค้าพหุภาคีของบราซิล

 

 

 

แนวปฎิบัติการยื่นคำร้องเพื่อฟ้องร้องการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าของบราซิลต่อ WTO บราซิลจะไม่รอให้คดีที่นักธุรกิจบราซิลฟ้องร้องกับรัฐต่างชาติที่ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าสิ้นสุดในศาลท้องถิ่นหรือกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐต่างชาติ ( Exhaustion of local remedies )แต่จะดำเนินการยื่นคดีต่อ WTO ทันทีเมื่อเห็นว่านักธุรกิจของตนเริ่มเสียเปรียบหรือมีแนวโน้มได้รับความเสียหายจากมาตรการตอบโต้การตลาดของรัฐต่างชาติ  ทั้งนี้ แนวการพิจารณาว่าจะฟ้องร้องในคดีใด   กต. บราซิลจะเสนอให้หลายกระทรวง ฯ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกันก่อนตัดสินใจโดย ปัจจัยการพิจารณาจะคำนึงทั้งการเมืองและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน  ไทยควรพิจารณาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากกลไกยุติข้อพิพาทได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าแล้ว ยังเป็นแนวทางที่จะช่วยภาคเอกชนไทยที่ถูกมาตรการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

 

 

                                                -------------------------------------------

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top