คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมฯ ปี 2556รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ Maria Edileuza กล่าวชื่นชมเอกอัครราชทูตฯ

รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ Maria Edileuza กล่าวชื่นชมเอกอัครราชทูตฯ

คำกล่าวของนาง Maria Edileuza Fontenele Reis
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ดูแลภูมิภาคเอเชีย
19 กันยายน 2556


    ด้วยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 นาง Maria Edileuza Fontenele Reis รองปลัด กระทรวงการต่างประเทศบราซิล ดูแลภูมิภาคเอเชีย เป็นเจ้าภาพในนามของกระทรวงการต่างประเทศบราซิล เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และภรรยา เนื่องในโอกาสพ้นหน้าที่ โดยสาระสำคัญของคำกล่าวของนาง Maria Edileuza Fontenele Reis มี ดังนี้


    รองปลัด Maria Edileuza กล่าวชื่นชมเอกอัครราชทูตฯ ที่แม้จะดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ไม่นานคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 แต่ได้ฝากไว้ซึ่งพื้นฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อความสัมพันธ์ไทยและบราซิล ความทุ่มเทและความริเริ่มของเอกอัครราชทูต ฯ มีส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุเป้าหมาย

 

เอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจผ่านหลายกิจกรรม ทำให้ไทยยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของบราซิล เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ และมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในภาวะซบเซาก็ตาม นาง Maria Edileuza ได้กล่าวชื่นชมความริเริ่มของเอกอัครราชทูต ฯ ในการจัดการสัมมนาเรื่อง “โอกาสการค้าและการลงทุนของไทยในบราซิล” ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการแนะนำโอกาสการลงทุนในบราซิลให้แก่นักธุรกิจไทย


    นอกจากด้านเศรษฐกิจแล้ว ไทยและบราซิลยังมีความร่วมมือด้านอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร) กับสำนักกงานความร่วมมือบราซิล (Brazilian Cooperation Agency) ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการส่งคณะด้านเทคนิคของไทยไปบราซิลสองคณะ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ไทย - บราซิล ปี 2556-2557 ในด้านพลังงานทดแทน การติดต่อระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศมีมากขึ้น เห็นได้จากการเยือนไทยของคณะ Alcohol Local Productive Arrangement เมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้านการศึกษา มีการจัดส่งอาจารย์สอนภาษาโปรตุเกสไปสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีความตกลงด้านการศึกษาที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา


    ในด้านความเชื่อมโยงระหว่างสองภูมิภาค รองปลัด Maria Edileuza ขอบคุณที่ไทยสนับสนุนบราซิลในการภาคยานุวัติเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญา มิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia – TAC)


    ในกรอบพหุภาคี บราซิลขอบคุณที่ไทยสนับสนุนนาย Roberto Azevedo ให้ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการให้องค์การการค้าโลก และยืนยันการสนับสนุนไทยของบราซิลในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC (United Nations Security Council - UNSC) วาระปี 2017-2018


    รองปลัด Maria Edileuza ได้กล่าวถึงการเยือนระดับสูงที่เกิดขึ้นในช่วงการดำรงตำแหน่งของเอกอัครรา ทูตฯ โดยเฉพาะการเสด็จฯ เป็นองค์ประธานคณะผู้แทนไทยของศาสตราจารย์     ดร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ในการประชุม Rio+20 เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 การเยือนบราซิลอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายสุรพงษ์        โตวิจักษณ์ชัยกุล เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 และได้ลงนามบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยการหารือ    ทางการเมืองในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน (MoU on Political Consultations on Matters of Common Interest) และบันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือทางวิชาการไตรภาคี (MoU for Trilateral Technical Cooperation Programme) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-บราซิล ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 การเยือนบราซิลอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-บราซิล นำโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกษิต ภิรมย์ เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในทุกระดับ


    ในตอนท้ายรองปลัด Maria Edileuza แจ้งว่าเพื่อเป็นการแสดงขอบคุณในการทำงานของเอกอัครราชทูตฯ ประธานธิบดีแห่งสหพันธสาธารณรัฐบราซิล นาง Dilma Rousseff ได้ตัดสินใจมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Order of Rio Branco ชั้นยศ Grand Cross โดยมอบหมายให้รองปลัด ฯ เป็นผู้แทนประธานาธิบดีมอบเครื่องราชดังกล่าวแก่เอกอัครราชทูตฯ
 


-----------------------------------
 


หมายเหตุ
โดยแนวปฏิบัติของบราซิลนั้น เอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในบราซิลจะได้รับมอบ    เครื่องอิสริยาภรณ์ Order of Rio Branco เมื่อสิ้นสุดวาระประจำการที่เกินสองปีหรือใช้หลักต่างตอบแทนระหว่างประเทศ ผู้ส่งกับประเทศผู้รับ ในกรณีการมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แก่เอกอัครราชทูตไทยนี้ ไม่ได้อยู่ใน  ข่ายการทำงานครบสองปีหรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างตอบแทน

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top