คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมฯ ปี 2556เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิลเลียปาฐกถาที่หอการค้าอเมริกัน ณ นครเซาเปาลู

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิลเลียปาฐกถาที่หอการค้าอเมริกัน ณ นครเซาเปาลู

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้รับเชิญจากหอการค้าอเมริกัน นครเซาเปาลูไปปาฐกถาในหัวข้อ “The Relevance of Trade and Investment Agreements in Thailand’s Good Economic Performance in the Recent Years” ให้แก่สมาชิกหอการค้าอเมริกันที่สนใจลงทะเบียนเข้ารับฟังกว่า 100 คน นอกจากเอกอัครราชทูตไทย แล้ว กงสุลใหญ่เม็กซิโก แคนาดา และเปรูประจำนครเซาเปาลูได้รับเชิญให้ร่วมเป็นองค์ปาฐกด้วย

 


นาย Gabriel Rico หัวหน้าผู้บริหารหอการค้าอเมริกันได้กล่าวนำว่า ในหลาย ทศวรรษที่ผ่านมา ไทย เม็กซิโก เปรู และแคนาดา มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่น่าประทับใจ ส่วนหนึ่ง เกิดจากการที่ประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการผลักดันด้านการค้าการลงทุน กับนานาประเทศ โดยการทำความตกลงด้านการค้าการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งที่มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวก ให้แก่ภาคเอกชนอย่างมีนัยสำคัญ ในการแก้ปัญหาอุปสรรคกำแพงการค้าทั้งในรูปภาษี และไม่ใช่ภาษี ส่งผลให้การค้าการลงทุนขยายอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขให้เอกชนในประเทศเหล่านี้ ต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมคู่แข่งทั้ง ภายในประเทศและจาก ต่างประเทศ พัฒนาการเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่บราซิลสามารถเรียนรู้ได้

 


นายธฤตฯ ได้กล่าวว่า แต่ละประเทศมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันทั้งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทรัพยากร สภาวะอากาศ ฯลฯ แต่ก็มีสิ่งที่ทุกประเทศมีเหมือนกัน คือ การต่างต้อง ตอบสนองกับเงื่อนไขและความท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างดีที่สุด ประเทศไทย เคยมีคำขวัญประจำชาติว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ซึ่งบ่งบอกว่าให้คนไทยรู้ว่าไทยเป็นประเทศ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร แต่อีกนัยหนึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวก็บ่งบอกว่า ประเทศไทยไม่มีทรัพยากรหลัก อื่น ๆ ที่สำคัญที่หลายประเทศมี เช่นน้ำมัน แร่ธาตุราคาสูง พลังงาน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ความเชื่อ ที่ว่า “ในน้ำมีปลา” นั้น บัดนี้ทรัพยากรสัตว์น้ำก็แทบจะหมดไปจากน่านน้ำไทยแล้ว


ไทยจึงต้องปรับตัวกับเงื่อนไขที่ถูกกำหนดให้ดังกล่าว วิธีการหนึ่งคือการเปิดประเทศ และสนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรีเท่าที่จะกระทำได้ แนวทางดังกล่าวสะท้อนอยู่ในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสมอมาหลายทศวรรษ การทำความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย กับนานาประเทศ ทั้งในกรอบทวิภาคีและในกรอบอาเซียน มีส่วนช่วยให้การค้ากับคู่ภาคีขยายตัว ในอัตราที่รวดเร็วกว่าก่อนมีความตกลง นอกจากนั้น ไทยยังมีความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บ ภาษีซ้อน และความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกับหลายประเทศ ซึ่งช่วยอำนวย ความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ มีการทำความตกลงว่าด้วย การเดินอากาศกับนานับประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีสายการบินจากทั่วโลกบินเข้าไทย หรือผ่านไทยไป ยังประเทศต่าง ๆ และทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินอากาศที่สำคัญของภูมิภาคและเป็นแหล่งที่มา สำคัญของรายได้ของประเทศ

 


เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อสรุปว่า นโยบายเปิดประเทศ และยึดมั่นในการค้าเสรี มีส่วน ช่วยให้เกิดการแข่งขันในประเทศ และทำให้อุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัว โดยการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งชันรอบด้าน ส่งผลให้ผู้บริโภคได้คุณภาพของสินค้าและบริการ สมเหตุสมผลกับราคามากขึ้น และระบบผูกขาดสลายตัวไป


หอการค้าอเมริกัน นครเซาเปาลู ประเทศบราซิล www.amcham.com.br เป็นหอการค้าอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในด้านจำนวนสมาชิกและปริมาณเครือข่ายสาขา สมาชิก ประกอบไปด้วยนักธุรกิจชั้นนำของบราซิลและนักธุรกิจอเมริกันในบราซิล
 

------------------------------------

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เข้าพบหารือกับ Ambassador Otávio Brandelli ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top