Job Vacancy: Translator/Interpreter
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตการส่งเสริมการทูตเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย – บราซิล

การส่งเสริมการทูตเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย – บราซิลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือกับนาย João Almino Filho อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศบราซิล (Brazilian Cooperation Agency หรือ ABC) เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยและบราซิล

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น ทั้งในลักษณะทวิภาคีและไตรภาคี โดยไทยและบราซิลสามารถผลักดันให้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญ 4 คน จากสถาบันวิจัยด้านแมลงวันผลไม้ (MOSCAMED) กระทรวงเกษตรบราซิล ไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมด้านการควบคุมแมลงวันผลไม้และศัตรูพืช ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประเทศไทย ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างสูง โดยกล่าวได้ว่าผลสำเร็จดังกล่าวเป็นนิมิตหมายอันดีของการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างสองประเทศ

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top