คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

koot

        

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 และวุฒิสมาชิกจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 โดยกำหนดให้วันที่ 16-23 มีนาคม 2557 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ขอเชิญชวนประชาชนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักในบราซิลไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2557 ในการนี้                สถานเอกอัครราชทูต ฯ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในบราซิลเตรียมความพร้อม      โดยการตรวจสอบรายชื่อว่า ชื่อของท่านอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับ   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย แล้วหรือไม่ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง  อย่างรวดเร็วทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว โดยเข้าเว็บไซต์https://www.khonthai.com/Election/Elecenter/popout/enq/indexenqpopout.php

(ใน Internet Explorer >>> “continue to this web site” >>> ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของตนเอง >>> เลือก ค้นหาข้อมูล”)

             อนึ่ง หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ฯ หรือประสงค์ย้ายไปใช้สิทธิที่ประเทศไทย หรือประเทศอื่น กรุณากรอกแบบคำร้อง สส. 42/1 ด้วยตัวบรรจง หรือ พิมพ์ (สามารถดาว์นโหลดแบบคำร้องได้ที่นี่) และแนบสำเนาเอกสารหลักฐาน (บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลักที่ออกโดยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ) และส่งให้ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 20 ก.พ. 57 (สามารถส่งสำเนาทางอีเมล์ล่วงหน้าได้) เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถนำข้อมูลของท่านลงทะเบียนในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิได้ทันวันสุดท้ายของการลงทะเบียนออนไลน์

ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารประจำตัวดังกล่าว ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

-          ทางอีเมล์ thaibra2011@gmail.com (ส่งสำเนาล่วงหน้า แล้วส่งฉบับลงนามจริงตามมาภายหลัง)

-          ทางโทรสาร 061 3224 7502

-          ทางไปรษณีย์ โปรดจ่าหน้าซองถึง

                        Consular Section (Overseas Election)

Embaixada Real da Tailândia,
SEN. Av. Das Nações – Lote 10,
CEP: 7080
0-912 Brasilia-DF

-          ด้วยตนเอง

-          ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบหมายและของผู้รับมอบหมายมาด้วย)

**********

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

11 กุมภาพันธ์ 2557

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail    ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เรื่อง  การจัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ นครเซาเปาลู                     ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย มีกำหนดจะจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร   ณ นครเซาเปาลู...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top