คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตเรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ประกาศ อุปทูต ณ กรุงบราซิเลีย

เรื่อง  วัน  เวลา  ที่เลือกตั้ง

และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

--------------------------------

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่  ๒  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศกำหนดวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ดังนี้

                         

                         เลือกตั้งทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่ ๑๔ –๒๓ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ โดยให้ส่ง       บัตรเลือกตั้งถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียภายในวันที่ ๒๓  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                        ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                                                   ( ลงชื่อ )

                                                                      (นายวิทิต เภาวัฒนาสุข)

                                                                                   อุปทูต

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และราคากลาง    

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top