สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียขอเชิญชวนคนไทยร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เฉพาะช่วงเวลาทำการ
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เรื่อง การรับสมัครโครงการจิตอาสา ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เรื่อง การรับสมัครโครงการจิตอาสา ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

โครงการจิตอาสาเป็นพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการดำเนินโครงการของหน่วยงานในพระองค์    โดยให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อเกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง โดยแบ่งโครงการฯ ออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ    จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาพัฒนา

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จึงเปิดรับสมัครจิตอาสา 3 ลักษณะข้างต้น โดยการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ   สถานเอกอัครราชทูต เวลา ๑๐.๐๐ น. มีรายละเอียด ดังนี้

๑. วันเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๒. สถานที่รับสมัคร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

 

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร

๓.๑ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ ๗ ปี ขึ้นไป

๓.๒ กรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจแล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้

 

๔. หลักฐานการสมัคร

๔.๑ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

๔.๒ ใบสมัคร (เอกสารแนบ)

๕. ผู้สมัคร ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และปลอกแขน

๖. ประเภทของงาน

๑. งานประชาสัมพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล (Information) เกี่ยวกับงานพิธีถวาย  พระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ (Reception) ประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ

๒. งานโยธา ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ

๓. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการรับ-ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ ฯลฯ รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน

๔. งานบริการประชาชน ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหาและ/หรือการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่พักคอยของประชาชน

๕. งานแพทย์ ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และ ช่วยเหลือกู้ชีพ (Basic Life Support) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วย

๖. งานรักษาความปลอดภัย ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และ  แจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

๗. งานจราจร ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการ  จอดรถ การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น

๘. กำหนดวัน/สถานที่รับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาในกรุงบราซิเลีย รับสิ่งของพระราชทานในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยรับพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ  เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวันและเวลา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งในโอกาสแรก)

 

๙. ห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๙. หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ +๕๕ ๖๑ ๒๑๐๘ ๐๐๕๘

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (jit-asa-form.pdf)ใบสมัครโครงการจิตอาสา 142 kB

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

International Seminar and Exhibition on “Digital Thailand Big Bang 2018”
วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561
Thumbnail International Seminar and Exhibition on “Digital Thailand Big Bang 2018”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top