สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียขอเชิญชวนคนไทยร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เฉพาะช่วงเวลาทำการ
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

ที่  ๑ /๒๕๕๘

เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทย

ผู้มีถิ่นพำนักในประเทศบราซิล ซูรินาเม และกายอานา

 

อาศัยความตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) วันที่ ๓๐ กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรใหม่หรือคำขอเปลี่ยนบัตรสำหรับผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) และ (ฉบับที่ ๕)วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทยผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศบราซิล และประเทศในเขตอาณา ซูรินาเม และกายอานา ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน และความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

 

๑. วันเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

 

๒. ประเภทการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ การจัดทำบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรในกรณีต่อไปนี้

๒.๑ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

๒.๒ กรณีบัตรเดิมสูญหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ สำหรับกรณีขอมีบัตรครั้งแรกและการขอเปลี่ยนข้อมูลในบัตร อาทิ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่จะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น

 

๓. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิม สำเนาทะเบียนบ้าน (หากมี) สำหรับกรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือชำรุด ให้นำเอกสารที่ทางราชการออกให้และมีภาพถ่ายปรากฎ อาทิ หนังสือเดินทางไทย ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทย มาแสดงแทน

 

๔. ทั้งนี้ ผู้ร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากจะต้องมีการเก็บภาพถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือ

 

๕. อัตราค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน อาศัยความตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่   ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และภายใต้ข้อจำกัดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนไม่คงที่ และเงื่อนไขว่า       การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเฮอัลจะต้องไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดในสกุลเงินบาท  สถานเอกอัคราชทูต ฯ จึงกำหนดอัตราค่ะรรมเนียม ดังนี้

 

          (๑) การออกบัตรในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด         ฉบับละ ๒ เฮอัล

          (๒) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร                         ฉบับละ ๑ เฮฮัล

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

 

 (นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล)

เอกอัครราชทูต

 

 

                 

 

 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

International Seminar and Exhibition on “Digital Thailand Big Bang 2018”
วันพฤหัสบดี, 12 กรกฎาคม 2561
Thumbnail International Seminar and Exhibition on “Digital Thailand Big Bang 2018”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top