คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตกรมการกงสุลเปิดศูนย์บริการคอลล์เซ็นเตอร์ (Call Center)

กรมการกงสุลเปิดศูนย์บริการคอลล์เซ็นเตอร์ (Call Center)

 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายยกระดับสมรรถนะของหน่ายงานของรัฐในการบริการเชิงรุก ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดและ ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรหรือแบบระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีระบบข้อมูลแบบ บูรณาการ

 
            กรมการกงสุลในฐานะหน่วยงานที่มีการกิจในการคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทย โดยตรงจึงได้ตั้งศูนย์บริการแบบ ๒๔ ชั่วโมงเพื่อเพิ่มช่องทาง และประสิทธิภาพในการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โดยการประสานงาน และติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก
 
            โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลด้านการกงสุลทุกมิติแก่ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเน้นการให้บริการเชิงรุก กล่าวคือ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ควรรู้สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศผ่านกลไก ต่าง ๆ ของศูนย์บริการ ประกอบด้วย การให้บริการตอบรับทางโทรศัพท์ การให้บริการผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ภายใต้ชื่อ “Thaiconsular” ในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซึ่งออกแบบสำหรับงานด้านการกงสุลโดยเฉพาะ เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟซบุ๊ก (Facebook) รวมถึงเป็นช่องทางการให้บริการข้อมูลทั่วไปของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ ศูนย์ดังกล่าวจะถูกยกระดับขึ้นเป็นศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศในแต่ละช่วงเวลา อาทิ การเกิดภัยพิบัติในต่างประเทศ สงครามความขัดแย้ง และโรคระบาด เป็นต้น
 
 

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Consular Emergency Hotline:
55 (61) 992485620

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top