Job Vacancy: Translator/Interpreter
คุณอยู่ที่: หน้าแรกศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลการค้าการลงทุน

รายงานความเคลื่อนไหวและบทวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของบราซิล

โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่น่าสนใจในบราซิล สรุปและวิเคราะห์โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และ สำนักงานส่งเสิรมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

ครั้ง
26 แนวทางการไต่สวนการทุ่มตลาดของบราซิล 13 มีนาคม 2556 9095
27 การสัมมนา เรื่อง “โอกาสการค้าการลงทุนของไทยในบราซิล” วันที่ 12 มีนาคม 2556 02 มีนาคม 2556 8604
28 ชาวอเมริกาใต้เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 26 โดยชาวบราซิลเดินทางเข้าไทยเป็นอันดับ 1 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 จากปี 2554 28 กุมภาพันธ์ 2556 10156
29 โอกาสการค้าการลงทุนกับรัฐ Minas Gerais ของบราซิล 27 พฤศจิกายน 2555 8690
30 โอกาสการค้าการลงทุนกับรัฐ Minas Gerais ของบราซิล 27 พฤศจิกายน 2555 4965
31 รายชื่อผู้ประกอบการโอทอป 25 ร้านที่จะเดินทางโชว์ทั่วโลกประจำปี 2555 23 กันยายน 2555 4144
32 ประเทศไทยถอนคำแถลงตีความต่อข้อ 6 วรรค 5 และข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง 24 สิงหาคม 2555 8389
33 โอกกาสและอุปสรรคการค้าการลงทุน ไทย-บราซิล รายงานโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 02 สิงหาคม 2555 10534
34 โอกาสและอุปสรรคการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ไทย-บราซิล 02 สิงหาคม 2555 8620
35 โอกกาสและอุปสรรคการค้าการลงทุน ไทย-บราซิล รายงานโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 02 สิงหาคม 2555 3004
36 โอกาสและอุปสรรคการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ไทย-บราซิล 02 สิงหาคม 2555 3618
37 รายชื่อสินค้าไทยที่มีศักยภาพในบราซิล 02 สิงหาคม 2555 7154
38 Investment Opportunities in the State of São Paulo, Brazil 29 กรกฎาคม 2555 6170
39 BG Brasil บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านก๊าชธรรมชาติของบราซิล 29 กรกฎาคม 2555 10468
40 Electrobras ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมพลังงานของบราซิล 29 กรกฎาคม 2555 8069
41 Pre-Salt Oil: Developing The Frontier 28 กรกฎาคม 2555 6097
42 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20) 20 กรกฎาคม 2555 8975
43 โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-บราซิล ด้านการใช้เครื่องจักรกลผลิตอ้อย เพื่อผลิตพลังงานทดแทน 15 กรกฎาคม 2555 8982
44 นายธฤต จรุงวัฒน์ ออท.ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้งต่อนาง Dilma Rousseff 27 กุมภาพันธ์ 2555 9082
45 ภาพรวมการค้าและการลงทุนของไทยในประเทศบราซิล 29 พฤษภาคม 2553 11541
46 การประชุมสุดยอดกลุ่ม IBSA ครั้งที่ 4 ที่กรุงบราซิเลีย 15 เมษายน 2553 10416
47 การประชุมสุดยอดกลุ่ม BRIC ครั้งที่ 2 ที่กรุงบราซิเลีย 15 เมษายน 2553 10275

หน้า 2 จาก 2

ข้อมูลการค้าการลงทุน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top