คุณอยู่ที่: หน้าแรกศูนย์ข้อมูลธุรกิจการบรรยายศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่สภาหอการค้าของ รัฐรีโอกรันดีโดซูล

การบรรยายศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่สภาหอการค้าของ รัฐรีโอกรันดีโดซูลเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณกรุงบราซิเลีย ได้จัดงานสัมมนาทางการค้า หัวข้อ “ Business Opportunities in Thailand” ที่สภาหอการค้าของรัฐรีโอกรันดีโดซูล โดยเอกอัคครราชทูตฯ ได้บรรยายศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยให้นักธุรกิจบราซิลที่เข้าร่วมงานสัมมนา ได้แก่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทย การค้าระหว่างไทยและบราซิล การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งบราซิลสามารถใช้ไทยเป็น Hub ในการลงทุนและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน รวมทั้งความน่าสนใจของประเทศไทย เช่น การทำธุรกิจที่สะดวก และภาษีนิติบุคคลที่ต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียน
           

ภายหลังการบรรยาย นาย Arno Gleisner รองประธานสภาหอการค้าของรัฐรีโอกรันดีโดซูล
ได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ที่งานสัมมนาประสบความสำเร็จด้วยดี มีนักธุรกิจเข้าร่วม จำนวน 50 คน  และนักธุรกิจบราซิลได้แสดงความสนใจที่จะขาย laboratory equipment ให้แก่มหาวิทยาลัยของไทย และนำเข้าน้ำมันปาล์มของไทย

ข้อมูลการค้าการลงทุน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top