คุณอยู่ที่: หน้าแรกศูนย์ข้อมูลธุรกิจนโยบายสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของบราซิล

นโยบายสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของบราซิล

บราซิลเป็นประเทศมีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก มีประเภทของการทำเกษตรกรรมและเกษตรกรที่หลากหลาย กล่าวคือ มีทั้งเกษตรกรรมแบบกิจการขนาดใหญ่ ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูง การเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่พึ่งพาระบบสหกรณ์สูงในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้น ยังมีการเกษตรขนาดเล็กที่เน้นการผลิตพืชผลเฉพาะภูมิภาค ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นต้น จากความหลากหลายดังกล่าว รัฐบาลบราซิลจึงมีเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือให้เกษตรกรบราซิลให้มีผลผลิตสูงและแข่งขันได้ จึงมีความหลากหลาย และขึ้นอยู่กับประเภทของเกษตรกรรม


ข้อมูลอัตราการอุดหนุนผู้ผลิต (Producer Support Estimates - PSE ที่ประมาณการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุว่าบราซิลมีค่า PSE ค่อนข้างต่ำคือ ร้อยละ 5 ในช่วงปี 2551 – 2553 แม้จะมีนโยบายด้านราคาและการให้สินเชื่ออย่างกว้างขวาง โดยการสนับสนุนด้านราคาจะมุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคที่ห่างไกลจากตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และท่าเรือต่าง ๆ และเน้นให้ความช่วยเหลือเกษตรกรขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามบราซิลเข้าแทรกแซงภาคสินเชื่อผ่านทางการอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง มีระเบียบที่ธนาคารต่าง ๆ จะต้องจัดสรรร้อยละ 29 ของเงินฝากกระแสรายวันเพื่อการให้กู้ยืมทางการเกษตร


นโยบายให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรของรัฐบาลบราซิล สรุปได้ดังนี้


1.    การบริหารจัดการความเสี่ยงชนบท โดยการจัดเขต (zoning) พื้นที่เกษตรและการประกัน  ความเสี่ยงต่าง ๆ
2.    การประกันรายได้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและในขณะเดียวกันผู้บริโภคสามารถซื้อผลผลิตในราคาที่มีการแข่งขัน (competitive price)
3.    การสนับสนุนเกษตรกรรมครัวเรือน


โปรดคลิ๊กชื่อเอกสารด้านล่าง เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบายสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของบราซิล
 

ข้อมูลการค้าการลงทุน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top