คุณอยู่ที่: หน้าแรกศูนย์ข้อมูลธุรกิจข้อมูลสถานการณ์ข้าวในบราซิล

ข้อมูลสถานการณ์ข้าวในบราซิล1. สถานการณ์ข้าวในบราซิล

1.1   การผลิตและการบริโภค บราซิลมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 2.52 ล้าน เฮกตาร์ และผลิตข้าวโดยเฉลี่ยประมาณ 13.5 ล้านตัน / ปี และมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 10.2 ล้านตัน/ปี

1.2   การส่งออกและนำเข้าข้าว บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.2 ล้านตัน และนำเข้าข้าวประมาณ  600,000 ตัน / ปี  โดย ร้อยละ 96 ของการนำเข้าข้าวมาจากประเทศสมาชิก Mercosur ได้แก่ อาร์เจนตินา (ร้อยละ 38) อุรุกวัย (ร้อยละ 31) และปารากวัย (ร้อยละ 27)

1.3   การนำเข้าข้าวจากไทย ปัจจุบันบราซิลนำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยประมาณ 500 ตัน / ปี โดยการนำเข้า ร้อยละ 80 นำเข้าผ่านร้านค้า Towa ซึ่งเป็นร้านขายเครื่องปรุงอาหารเอเชียที่นครเซา เปาลู โดยข้าวไทยในบราซิลมีราคาประมาณ 5 ดอลลาร์สหรัฐ / กิโลกรัม ส่วนราคาข้าวบราซิลอยู่ที่ 2 ดอลลาร์สหรัฐ / กิโลกรัม

  
2. ประเภทผู้ประกอบการด้านการเกษตรของบราซิล

 2.1 เกษตรกรของบราซิลสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) Entrepreneurial agriculture (ผู้ประกอบการทางการเกษตรขนาดใหญ่) มีขนาดพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ย 764 เอเคอร์ / ราย
(2) Family agriculture (การเกษตรแบบครอบครัว) มีขนาดพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ย 45.3 เอเคอร์ / ครอบครัว
      
2.2 ผู้ประกอบการในรูปแบบการเกษตรแบบครอบครัวมีการจ้างแรงงานทางการเกษตรประมาณ 12.3 ล้านคน มีผลผลิต ร้อยละ 38 ของการผลิตอาหารทั้งหมด มูลค่า ร้อยละ 10 ของ GDP และมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดประมาณ 89.9 ล้านเอเคอร์
 
3. นโยบายสนับสนุนด้านการเกษตรของภาครัฐบราซิล
ภาครัฐบราซิลไม่มีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรที่ผลิตข้าวเป็นการเฉพาะ แต่มีนโยบายสนับสนุนด้านการเกษตรในภาพรวมให้กับเกษตรกรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรแบบครอบครัวผ่านทางโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ National Program for Strengthening Family Farming (PRONAF) ซึ่งอนุมัติการปล่อยกู้ให้เกษตรกรโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำเงินทุนไปซื้อเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ทางการเกษตร และโครงการ Crop-Guarantee Insurance สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในภูมิภาคแห้งแล้ง โดยจะรับประกันให้เกษตรกรมีรายได้ประมาณ 680 R$ / เดือน (340 ดอลลาร์สหรัฐ / เดือน) ในกรณีที่ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากภัยแล้งหรือน้ำท่วม และโครงการ National School Meal Program ซึ่งกำหนดให้รัฐและท้องถิ่นต้องใช้วงเงิน ร้อยละ 30 ของเงินทุนที่ได้รับจัดสรรสำหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรแบบครอบครัว

                       
4. ข้อเสนอแนะในการเพิ่มปริมาณการนำเข้าข้าวจากไทย

 4.1 การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ชาวบราซิลจำนวนมากยังไม่รู้จักประเทศไทย อาหารและข้าวไทย กอปรกับมีร้านอาหารไทยในบราซิลเพียง 5-6 ร้าน ทำให้อาหารไทยและข้าวไทยไม่ได้รับความนิยมจากชาวบราซิล จึงต้องประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เพื่อให้ชาวบราซิลรู้จักประเทศไทยมากขึ้น และสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวไทยและอาหารไทยในทุกโอกาส เช่น ในงานเทศกาลอาหารไทย และในช่วงที่บราซิลจัดการแข่งขันมวยไทยตามรัฐต่าง ๆ ของบราซิล เนื่องจากชาวบราซิลมีความชื่นชอบและรู้จักมวยไทยเป็นอย่างดี


 4.2 การส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของบราซิล
เครื่องปรุงอาหารไทยในบราซิลส่วนใหญ่มีจำหน่ายที่ร้านขายเครื่องปรุงเอเชียที่นครเซา เปาลู สำหรับในรัฐอื่น ๆ ยังมีไม่มากและไม่แพร่หลาย จึงควรส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารและข้าวไทยวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของบราซิลมากขึ้น


5.   การดำเนินการสนับสนุนข้าวไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ
5.1 การนำคณะสื่อมวลชนและบริษัทท่องเที่ยวบราซิลมาประเทศไทย  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เพื่อให้ชาวบราซิลรู้จักประเทศไทย โดยนำคณะสื่อมวลชนและบริษัทท่องเที่ยวบราซิลมาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตาม mission statement ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะสื่อมวลชนมาประเทศไทย จำนวน 4 คณะ ดังนี้
(1) คณะสื่อมวลชน TV BAND และผู้แทนบริษัทท่องเที่ยว CVC ซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล รวม 4 คน เดินทางไปถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารไทยที่จังหวัดกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และกระบี่ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 8 ตุลาคม 2556 
(2) คณะสื่อมวลชน CNT และ นสพ Correio Braziliense ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงประจำกรุงบราซิเลียและอ่านโดยนักการเมืองและนักธุรกิจ รวม 3 คน เดินทางไปถ่ายทำที่กรุงเทพฯ อยุธยา และกระบี่ ระหว่างวันที่ 10-17 มีนาคม 2556
(3) คณะสื่อมวลชน TV Globo/SporTV รวม 3 คน เดินทางไปถ่ายทำการแข่งขันมวยไทยและสถานที่ท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ และอยุธยา ระหว่างวันที่ 10-24 มีนาคม 2556
(4) คณะสื่อมวลชน TV Record และบริษัทท่องเที่ยวบราซิลซึ่งมีฐานลูกค้าระดับบน จำนวน 3 บริษัท และนักเขียนอิสระของบราซิล รวม 9 คน เดินทางไปถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารไทยที่จังหวัดกรุงเทพฯ เชียงราย เชียงใหม่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และอยุธยา ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556

5.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทยที่นครเซา เปาลู:  เมื่อเดือน กรกฎาคม 2555 สคร ณ นครเซา เปาลู ร่วมกับผู้นำเข้าบราซิลได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทยที่บริเวณหน้าร้าน Towa ทุกเสาร์-อาทิตย์ ตลอดทั้งเดือน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 4,000 คน

5.3  โครงการฝึกสอนและสาธิตการทำอาหารไทยให้แก่พ่อครัว/แม่ครัวของซุปเปอร์มาร์เก็ต OBA : สอท  ได้ร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ต OBA จำนวน 9 แห่ง ในรัฐบราซิเลีย ส่งเสริมอาหารและเครื่องปรุงอาหารไทย ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน  – 9 ธันวาคม 2555 โดยจัดการสาธิตอาหารไทยขึ้นในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้ง 9  แห่งโดยใช้เครื่องปรุงอาหารไทยที่ร้านมีจำหน่ายอยู่ อาทิ ต้มยำกุ้ง  แกงเขียวหวานเนื้อ ข้าวไทย และปอเปี้ยะ

5.4 โครงการเผยแพร่อาหารไทยในกรุงบราซิเลีย: เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำอาหารไทยไปเผยแพร่ในงาน “Global Awareness Fair” ที่โรงเรียน American School of Brasilia ซึ่งได้รับการตอบรับและสนใจเป็นอย่างดีจากแขกที่เข้าร่วมงาน เช่น นักธุรกิจ นักการทูต ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนบราซิลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 300 คน

5.5 โครงการฝึกสอนการทำอาหารไทยให้แก่เจ้าของร้านอาหารไทยในบราซิล 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนาย Roni Kormis พ่อครัวร้านอาหารไทย ชื่อ Namga ไปเรียนรู้การทำอาหารไทยแท้ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมี น.ส. จิตประภา จำรัสฉาย แม่ครัวของเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้ฝึกสอน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (13-21 สิงหาคม 2555)        

5.6   โครงการสาธิตการทำอาหารไทยที่ ม. Universidade Católica de
Brasilia (UCB) :  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดโครงการสาธิตการทำอาหารไทยแก่นักศึกษาหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร ที่ ม Universidade Católica de Brasilia (UCB) วิทยาเขต Taguatinga กรุงบราซิเลีย จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบราซิลรู้จักอาหารไทยมากขึ้น

5.7  โครงการเทศกาลอาหารไทย


 5.7.1 โครงการเทศกาลอาหารไทยที่กรุงบราซิเลีย    สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับโรงแรม Royal Tulip สายการ บินท้องถิ่น TAM  สปาร์กกิ้งไวน์  Moet Chandong  และซุปเปอร์มาร์เก็ต OBA จัดงานเทศกาลอาหารไทย ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2555 พร้อมเผยแพร่อาหารไทยและการท่องเที่ยวไทยต่อสื่อมวลชนท้องถิ่นในรัฐบราซิเลีย โดยสินค้าไทยที่ได้รับความนิยมและมีจำหน่ายในรัฐได้แก่ เครื่องปรุงอาหารไทยยี่ห้อ Real – Thai  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานเทศกาลอาหารไทย จำนวน 700 คน


 5.7.2 โครงการเทศกาลอาหารไทยที่นครเซา เปาลู   สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเทศกาลอาหารไทยที่นครเซา เปาลู จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2556 โดยร่วมกับนางนูรอ และนางสาวแซนดรา โซ๊ะมณี สเตปเป้ เจ้าของภัตตาคารอาหารไทย รวมทั้งเครื่องปรุงอาหารไทยสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า “Blue Elephant” และ สคร ณ นครเซาเปาลู โรงแรม Tivoli ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน สายการบิน Turkish Airways ร้าน Bali Express ผู้นำเข้าเครื่องแต่งบ้านและรถตุ๊กตุ๊กจากไทย และบริษัทท่องเที่ยวในบราซิล โดยงานเทศกาลอาหารไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากชาวบราซิลโดยเฉพาะในกลุ่ม high-end โดยแขกสำคัญชาวบราซิลที่มาร่วมงาน ได้แก่ ปธ FIESP (Federation of Industries of the State of Sao Paulo)  และ ประธาน AMCHAM-BRASIL (Brazilian –American Chamber of Commerce) ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 4 วัน ประมาณ 400 คน


5.8 การจับคู่ทางธุรกิจ กลุ่มสินค้าอาหารและข้าวไทยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของโครงการ “1 ทูต 3 ผลิตภัณฑ์” ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารและข้าวไทยวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของบราซิล สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ดำเนินการจับคู่ทางธุรกิจให้นางสาวแซนดราฯ จาก Blue Elephantพบกับเจ้าของร้านอาหารไทย (ร้าน OBA Restaurante  และร้าน Tian) ร้านค้าปลีก (Towa และ Marukai Shop Liberdade )และพบผู้บริหารของซุปเปอร์มาร์เกตของบราซิล (Pao de Acucar) ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2556 ซึ่งผลการจับคู่ทางธุรกิจพบว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของบราซิลมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของ Blue Elephant โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยขอให้ทาง Blue Elephant จัดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ทางซุปเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
สิงหาคม 2556

 

ข้อมูลการค้าการลงทุน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top