คุณอยู่ที่: หน้าแรกศูนย์ข้อมูลธุรกิจแนวทางการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของบราซิล

แนวทางการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของบราซิล

Federation of Muslim Association in Brazil (FAMBRAS) ได้ก่อตั้งขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 70 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในบราซิล ประสานงานกับองค์กร/สมาคมอิสลามที่ดำเนินงานอยู่แล้วให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เผยแพร่ศาสนาอิสลามให้แก่ชาวบราซิลทั่วไป และทำงานร่วมกับสถานทูตของประเทศมุสลิมในบราซิลเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและชุมชนมุสลิมในช่วงแรก FAMBRAS มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบว่าสินค้า / อาหารที่ผลิตเป็นสินค้าที่ ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลหรือไม่ หากสินค้า / อาหารที่ผลิตมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักศาสนา FAMBRAS จะออกตราประทับเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาล ต่อมา ตลาดฮาลาลโลกมีความต้องการสินค้าฮาลาลเพิ่มขึ้น และปริมาณการส่งออกของบราซิลขยายตัวสูงขึ้นมาก FAMBRAS จึงได้ก่อตั้งสถาบัน Brazilian Islamic Center for Halal Food Stuff (Cibal Halal) เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อให้สินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออกมีคุณภาพตามมาตรฐานฮาลาล


การรับรองมาตรฐานฮาลาลของ Cibal Halal จะตรวจสอบทุกขั้นตอนของการผลิต โดยเฉพาะสินค้าอาหาร Cibal Halal จะส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบที่บริษัท / โรงงานที่ผลิตสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ตั้งที่รัฐเซาเปาลู (ห่างจากตัวเมืองเซาเปาลูประมาณ 800 กิโลเมตร) โดยสามารถสรุปหลักการการตรวจสอบ ดังนี้

 • สัตว์ที่ถูกฆ่าจะต้องกระทำโดยชาวมุสลิมที่เข้าใจ และรู้วิธีการเชือดแบบอิสลามอย่างแท้จริง
 • สัตว์ที่จะถูกฆ่าต้องเป็นสัตว์ที่แข็งแรง มีสุขภาพดี และได้รับการรับรองจากกระทรวง
  เกษตรบราซิล เครื่องมือที่ใช้ต้องสะอาดและมีความคมเพื่อให้สัตว์ตายอย่างรวดเร็ว และไม่ทรมานในขณะถูกเชือด และถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ในกรณีของเนื้อวัวผู้ตรวจสอบของ Cibal Halal จะประทับตราลงในเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง
 • พื้นที่จัดเก็บเนื้อและไก่ (cold storage area) จะต้องเรียงเป็นแนวทางเดียวกันกับ
  โรงฆ่าสัตว์และต้องหันไปสู่ทิศของนครเมกกะ (สำหรับบราซิลคือ ละติจูด 33.3317°N และลองจิจูด 122,0307°W) 
 • บรรจุภัณฑ์จะต้องทำจากวัสดุปลอดสารพิษ และการจัดเก็บเนื้อ/ไก่จะต้องทำใน
  สถานที่เย็นและถูกสุขอนามัย
 • การขนส่งบรรจุภัณฑ์เนื้อและไก่ฮาลาลจะต้องขนส่งโดยรถบรรทุกเป็นการเฉพาะ
  และไม่เจือปนสินค้าอื่นที่ไม่ใช่ฮาลาล 
 • เมื่อสินค้าเดินทางไปถึงท่าเรือ ผู้ตรวจสอบของ Cibal Halal จะดำเนินการ
  ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ การติดฉลาก การประทับตรา และเอกสารหลักฐานอีกครั้งก่อนปิดผนึกคอนเทนเนอร์เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ทั้งนี้ ขั้นตอนทั้งหมดจะถูกถ่ายภาพและบันทึกลงในเอกสารเพื่อสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในภายหลัง

  ตลาดฮาลาลโลกเป็นตลาดที่ใหญ่ โดยคาดว่าตลาดมีขนาด 1.8 พันล้านคน ทั่วโลก และมีมูลค่าประมาณ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มมีแนวโน้มที่สินค้าฮาลาลจะได้รับความสนใจจาก non-muslim countries มากขึ้นเนื่องจากเชื่อว่าสินค้าฮาลาลสะอาดและถูกสุขอนามัย ทั้งนี้ บราซิลเป็นผู้ส่งออกไก่และเนื้อสัตว์ให้แก่ประเทศมุสลิมมากที่สุดในโลก โดยปริมาณไก่ที่บราซิลส่งออกไปต่างประเทศ ประมาณ ร้อยละ 45 จะส่งออกไปยังตลาดมุสลิมทั่วโลก (ในจำนวนดังกล่าว ร้อยละ 35 คือตลาดในตะวันออกกลาง) ในกรณีของเนื้อสัตว์มีปริมาณการส่งออกไปยังตลาดมุสลิมทั่วโลกที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 41      


  ในปีหน้าบราซิลจะเพิ่มประเภทการส่งออกไปสู่เวชภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางที่ไม่มีสารจากสุกรเจือปนร้อยเปอร์เซ็นต์
  ปัจจัยความสำเร็จ
  1. ด้านนวัตกรรม: ผู้นำเข้าสินค้าฮาลาลทั่วโลกมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานฮาลาลของบราซิลซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน Cibal Halal สามารถตรวจสอบสินค้าในห้องทดลองว่าเป็นสินค้าที่มีส่วนผสมหรือสังเคราะห์จากหมูหรือไม่ เนื่องจากสินค้าบางรายการ เช่น น้ำหอมบางยี่ห้อหรือเครื่องสำอางอาจมีส่วนผสมที่ทำจากหมู 
  2. เป็นที่ยอมรับขององค์กรต่าง ๆ: FAMBRAS ได้รับการยอมรับจากองค์กร Certification
   ด้านอาหารมุสลิมจากทั่วโลก โดยเฉพาะในกระบวนการตรวจสอบที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และกระบวนการควบคุมการผลิตอาหารทุกขั้นตอนตามวิถีทางมุสลิม ทั้งนี้ FAMBRAS ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ ในหลายประเทศ เช่น World Muslim League  (ซาอุดิอาระเบีย), Jakim (มาเลเซีย), Majis Ugama Islam (สิงคโปร์), Alawkaf Ministry (อียิปต์), และ Majlis Ulama (อินโดนีเซีย)
  3. การเกษตรและการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ก้าวหน้าของบราซิลทำให้สินค้าไก่และเนื้อสัตว์มีราคาถูกและสามารถแข่งขันในตลาดโลก
  4. บราซิลมีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่ประมาณ 12 ล้านคน (ร้อยละ 6.2) จากประชากร 193 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวซีเรียและเลบานอน จึงเป็นตัวเชื่อมทางการค้าระหว่างตลาดในบราซิลกับตลาดในตะวันออกกลางได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าฮาลาลของบราซิล   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
   10 เมษายน 2556
    

ข้อมูลการค้าการลงทุน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top