คุณอยู่ที่: หน้าแรกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

นครรีโอเดจาเนโร เมืองเศรษฐกิจและท่องเที่ยวที่สำคัญของบราซิล

ประวัตินครรีโอเดจาเนโรโดยสังเขป

คณะนักสำรวจจำกรำชสำนักโปรตุเกสนำโดย นำยกำสปำร์ เด เลมอส (Gaspar de Lemos) ได้เดินทำงมำถึง บริเวณอ่ำวกวำนำบำร่ำ (Guanabara) ของนครรีโอเดจำเนโร เมื่อเดือนมกรำคม พ.ศ. 2045 (ค.ศ. 1502) และตั้งชื่อบริเวณนั้นว่ำ Rio de Janeiro ซึ่งในภำษำโปรตุเกสแปลว่ำแม่น้ำแห่งเดือน มกรำคม

 

ในช่วงนั้น รำชสำนักโปรตุเกสไม่ส่งคณะสำรวจมำเพื่อ ถือครองดินแดน แต่กลับเป็นฝรั่งเศสที่ทรำบข่ำวกำสำรวจพบและ ได้พยำยำมเข้ำไปครอบครอง จึงมีกำรสู้รบกันเรื่อยมำ แต่ภำยหลัง โปรตุเกสเป็นฝ่ำยชนะขับไล่ฝรั่งเศสไปได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2103 (ค.ศ. 1560) ชำวโปรตุเกสเริ่มก่อตั้งชุมชนขึ้นที่นครรีโอ ฯ ในบริเวณที่เรียกว่ำ พลำซ่ำคินซ์เซ่ (Praça Quize) ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นใจกลำงเมืองของนครรีโอฯ

 

แม้ว่ำโปรตุเกสจะตั้งกรุงซัลวำดอร์ทำงตะวันตกเฉียงเหนือของบรำซิลเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของบรำซิลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2092 (ค.ศ. 1549) แต่นครรีโอ ฯ มีควำมสำคัญและพัฒนำขึ้นเป็นลำดับ โดยถือเป็นเมืองท่ำหลัก และศูนย์กลำงควำมเจริญของประเทศ

 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงศตวรรษที่ 17 เมื่อมีกำรขุดพบทองคำมำกขึ้นในบรำซิล และโปรตุเกสได้แต่งตั้งอุปรำชเข้ำไปปกครองบรำซิล นครรีโอ ฯ จึงได้รับกำรสถำปนำเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของบรำซิลเมื่อปี พ.ศ. 2306 (ค.ศ. 1763) และเป็นเมืองหลวงของบรำซิลจนกระทั่งปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) รวม 197 ปี ก่อนที่บรำซิลย้ำยเมืองหลวงไปที่กรุงบรำซิเลียจนกระทั่งปัจจุบัน ปัจจุบันนครรีโอ ฯ ยังคงควำมสำคัญทั้งทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคมของบรำซิล เป็นจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เป็นเมืองชำยทะเลที่มีทัศนียภำพสวยงำม เนื่องจำกมีหำดทรำยระยะทำงยำวหลำยหำด คลื่นลมไม่แรง มีแดดเกือบตลอดปี และมีภูเขำที่สวยงำมในระหว่ำงหำดต่ำง ๆ รวมทั้งมีพื้นที่สีเขียวค่อนข้ำงมำก

 

ในตัวเมืองมีพื้นที่ประมำณ 1,200 ตำรำงกิโลเมตร (เล็กกว่ำกรุงเทพฯ เล็กน้อย) จำนวนประชำกรทำงกำรคือ 6 ล้ำนคน นครรีโอ ฯ แบ่งเป็นโซนเหนือ โซนตะวันตก โซน Centro และโซนใต้ โซน Centro เป็นย่ำนกำรค้ำและธุรกิจ ส่วนโซนใต้ (Zona Sul) เป็นโซนนักท่องเที่ยวเนื่องจำกอยู่บริเวณหำดชื่อดังของบรำซิล เช่น หำดโคปำคำบำนำ (Copacabana Beach) และหำดอิปำเนมำ (Ipanema Beach) เป็นที่ตั้งของโรงแรมส่วนใหญ่ รวมถึงโรงแรม JW Marriott โรงแรมที่พระทับ ทุกโซนสำมำรถเดินทำงติดต่อกันได้สะดวกทั้งโดยรถยนต์ รถประจำทำง และรถไฟใต้ดิน ส่วน Riocentro ซึ่งเป็นสถำนที่ประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Rio+20) นั้น ตั้งอยู่ทำงโซนใต้ของนครรีโอ ฯ เรียกว่ำย่ำนบำร์ฮ่ำ ดำ ทิจูคำ (Barra da Tijuca) ห่ำงจำกโรงแรม JW Marriott ประมำณ 40 กิโลเมตร

 

สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของนครรีโอเดจาเนโร รูปปั้นพระเยซูคริสต์ (Christ the Redeemer) บนยอดเขาคอร์โควาโด (Corcovado)

 

รูปปั้นพระเยซูคริสต์สร้ำงขึ้นเมื่อปี 2474 (ค.ศ. 1931) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของ นครรีโอเดจำเนโร ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ (7 Wonders of Modern World) เมื่อปี 2550 ตั้งอยู่บนยอดเขำคอร์โควำโด (Corcovado) ซึ่งในภำษำโปรตุเกสแปลว่ำ “หลังค่อม” เนื่องมำจำกลักษณะของโดมหินแกรนิตบนยอดเขำที่เป็นที่ตั้งของรูปปั้นพระเยซูคริสต์

 

บริเวณดังกล่ำวเป็น ส่วนหนึ่งของอุทยำนแห่งชำติทิจูคำ (Tijuca National Park) และตั้งอยู่ในตัวเมืองรีโอ ฯ ห่ำงจำกหำดโคปำคำบำนำ (Copacabana) ประมำณ 15 กิโลเมตร สำมำรถขึ้นไปชมรูปปั้นได้อย่ำงใกล้ชิด โดยทำงรถยนต์ และรถไฟซึ่งจะสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ได้เกือบทั่วนครรีโอ ฯ รวมถึงทิวทัศน์ของอ่ำวกวำนำบำร่ำ เขำเปำ เด อำซูกำร์ (Sugarloaf Mountain) กลำงนครรีโอเดจำเนโร และชำยหำดต่ำง ๆ ด้วย แนวคิดที่จะสร้ำงรูปปั้นบนยอดเขำคอร์โควำโดเริ่มมำตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 19 โดยนักบวชศำสนำคริสต์นิกำยคำทอลิกแต่ไม่บรรลุผล

 

ในปี 2455 (ค.ศ.1912) พระคำร์ดินัล ดอน โจอำคิง อำโคแวร์ด (Cardinal Dom Joaquim Arcoverde) ซึ่งเป็นนักบวชบรำซิลคนแรกที่ดำรงตำแหน่งพระคำร์ดินัล ได้พยำยำมโน้มน้ำวให้รัฐบำลบรำซิลสร้ำงรูปปั้นพระเยซูคริสต์ที่นครรีโอ ฯ อีกเพื่อแสดงออกถึงควำมสำคัญของคริสตศำสนำในบรำซิล อย่ำงไรก็ตำม ควำมพยำยำมดังกล่ำวไม่ประสบผลสำเร็จเช่นกัน จนกระทั่งปี 2464 (ค.ศ.1921) ซึ่งบรำซิลเตรียมฉลองกำรประกำศอิสรภำพครบรอบ 100 ปี จึงเริ่มมีกำรพิจำรณำโครงกำรนี้อย่ำงจริงจัง ปีต่อมำ คริตศำสนิกชนกว่ำสองหมื่นคนผู้เลื่อมใสในพระคำร์ดินัล ดอน โจอำคิง อำโคแวร์ด ได้ลงชื่อเรียกร้องเรื่องนี้ต่อนำยเอปิตำซิโอ เปโซอำ (Epitácio Pessoa) ประธำนำธิบดีบรำซิลในสมัยนั้น และได้รับกำรสนับสนุน และเริ่มสร้ำงรูปปั้นในปี 2470 (ค.ศ. 1926)

 

รูปปั้นพระเยซูคริสต์ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 710 เมตร ตัวรูปปั้นสูง 30 เมตร ฐำนสูง 8 เมตร กว้ำง 30 เมตร (จำกปลำยนิ้วจรดปลำยนิ้ว) น้ำหนักเฉพำะตัวรูปปั้น 1.145 ตัน ด้ำนในทำจำกคอนกรีตเสริมเหล็กและด้ำนนอกทำจำกหินสบู่ ได้รับกำรออกแบบโดยนำยเฮย์ตอร์ ดำ ซิลวำ คอสตำ (Heitor da Silva Costa) ชำวบรำซิล และสร้ำงโดยโดยพอล ลันดอฟสกี (Paul Landowski) ประติมำกรชำวฝรั่งเศสเชื้อสำยโปแลนด์ ใช้เวลำในกำรสร้ำง 5 ปี โดยมีพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 12 ตุลำคม ปี 2474 (ค.ศ. 1931) และต่อมำในวำระกำรฉลองครบรอบ 75 ปีของรูปปั้น มีกำรสร้ำงห้องสวดมนต์บริเวณฐำนของรูปปั้น โดยภำยในเป็นที่ประดิษฐำนรูปปั้นของ Our Lady Aparecida นักบุญผู้ปกป้องคุ้มครองบรำซิล ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทำงมำชมรูปปั้นพระคริสต์มำกกว่ำหนึ่งล้ำนคนต่อปี โดยนักท่องเที่ยวสำมำรถเลือกใช้บริกำรรถไฟหรือรถตู้เพื่อขึ้นชมรูปปั้นพระคริสต์ได้โดยเสียค่ำใช้จ่ำย

 

การเดินทางไปเยี่ยมชมรูปปั้นพระคริสต์ โดยรถไฟ Corcovado Railroad Station ตั้งอยู่ที่ Rua Cosme Velho, 513 - Cosme Velho Tel. 2558-1329 - www.corcovado.com.br เปิดให้บริกำรทุกวัน 8:30 น. – 18:30 น. (เวลำอำจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้ำ) รถไฟให้บริกำรทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง ใช้เวลำเที่ยวละ 20 นำที ควำมจุ 360 คน/เที่ยว ค่ำบริกำร 43 เฮอัลต่อคน โดยรถตู้ของบริษัท BEL-TOUR ให้บริกำรทุกวัน 8:00 น. – 18:00 น. ขึ้นรถที่ Estrada do Corcovado, s/n – Santa Tereza ใกล้โรงแรม Hotel das Paineiras - http://www.bel-tour.com.br/corcovado.php ค่ำบริกำร 26.53 เฮอัล (นอกฤดูท่องเที่ยว 18.53 เฮอัล) เขาเปา เด อาซูการ์ (Pão de Açúcar หรือ Sugarloaf Mountain ในภาษาอังกฤษ)

 

สถำนที่ท่องเที่ยวและสัญลักษณ์อีกแห่งของนครรีโอเดจำเนโร คือเขำเปำ เด อำซูกำร์ เป็นภูเขำหินแกรนิต สูง 396 เมตรจำกระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณปำกอ่ำวกวำนำบำร่ำ ยืนออกไปในมหำสมุทรแอตแลนติก เมื่อนั่งรถกระเช้ำไฟฟ้ำ (bondinho de Pão de Açúcar) ขึ้นไปสำมำรถเห็นทิวทัศน์ที่สวยงำม ของนครรีโอ ฯ ในมุมกว้ำง ชื่อเขำเปำ เด อำซูกำร์ (Sugarloaf ในภำษำอังกฤษ) มีที่มำจำกรูปทรงของภูเขำที่มีลักษณะคล้ำยน้ำตำลทรำยอัดแท่งที่บรำซิลส่งออกไปขำยที่ยุโรปในอดีต สถำนีบริกำรรถกระเช้ำไฟฟ้ำขึ้นชมเขำเปำ เด อำซูกำร์ ตั้งอยู่บริเวณหำดปรำย่ำเวล์เมล์โญ่ (Praia Velmelho) ใกล้เนินเขำอูร์คำ (Morro da Urca) กลำงนครรีโอ ฯ กำรขึ้น รถกระเช้ำไฟฟ้ำแบ่งเป็นสองช่วง ใช้เวลำช่วงละ 3 นำที โดยช่วงแรกคือ เส้นทำงหำดปรำย่ำเวล์เมล์โญ่ – ยอดเนินอูร์คำ ระยะทำง 575 เมตร เพื่อขึ้นไปที่ควำมสูง 220 เมตรจำกระดับน้ำทะเล ช่วงที่สองคือ เส้นทำงยอดเนินอูร์คำ – เขำเปำ เด อำซูกำร์ ควำมสูง 396 เมตรจำกระดับน้ำทะเล ระยะทำง 750 เมตร ทั้งสองช่วงมีเส้นทำงเดินชมทัศนียภำพนครรีโอ ฯ และมีร้ำนขำยของที่ระลึกและร้ำนเครื่องดื่มให้บริกำร ระบบรถกระเช้ำไฟฟ้ำขึ้นเขำเปำ เด อำซูกำร์สร้ำงขึ้นโดยควำมคิดของนำยออกุสโต แฟร์เฮร่ำ ฮำมอส (Augusto Ferreira Ramos) วิศวกรชำวบรำซิลในปี 2451 (ค.ศ. 1908) และเปิดให้บริกำรจริงเมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2455 (ค.ศ. 1912) โดยรถกระเช้ำรุ่นแรกทำจำกไม้ ถือเป็นรถกระเช้ำแห่งแรกของบรำซิล เปิดให้บริกำรอยู่ 60 ปี ก่อนจะเปลี่ยนเป็นระบบรถกระเช้ำไฟฟ้ำที่ทันสมัยมำกขึ้นในปี 2515 (ค.ศ. 1972) และยังใช้อยู่ในปัจุบัน โดยจุผู้โดยสำรได้ครั้งละ 65 คน ทั้งนี้ สำยเคเบิ้ลที่ให้บริกำรเปลี่ยนล่ำสุดเมื่อปี 2545 และมีกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเมื่อเดือนพฤษภำคม 2552 ในช่วงเทศกำล รถกระเช้ำไฟฟ้ำนี้จะให้บริกำรนักท่องเที่ยวกว่ำสำมพันคนต่อวัน

 

อนึ่ง รถกระเช้ำไฟฟ้ำขึ้นเขำเปำ เด อำซูกำร์นี้ จะฉลองครบรอบ 100 ปี ของกำรเปิดให้บริกำรในปีนี้ การเดินทางไปเยี่ยมชมเขาเปา เด อาซูการ์ สถำนีรถกระเช้ำไฟฟ้ำ ตั้งอยู่ที่ Avenida Pasteur, 520 - Urca - www.bondinho.com.br เปิดบริกำรทุกวัน เวลำ 8:00 น. – 19.50 น. ค่ำบริกำร 53 เฮอัล/คน ชายหาดที่มีชื่อเสียงของนครีโอเดจาเนโร หาดโคปาคาบานา (Copacabana Beach)

หาดโคปำคำบำนำ (Copacabana Beach) ตั้งอยู่ทำงโซนใต้ของ นครรีโอเดจำเนโร เป็นหนึ่งในหำดที่มีชื่อเสียงของบรำซิล เนื่องจำกมีควำมยำวต่อเนื่องถึง 4.15 กิโลเมตร มีควำมกว้ำงมำก และโค้งเกือบเป็น รูปครึ่งวงกลม เป็นที่ตั้งของโรงแรมชั้นนำต่ำง ๆ ควำมจริงแล้วในบริเวณดังกล่ำวเป็นหำดสองหำดติดกันคือหำดเลมี (Leme Beach) และหำดโคปำคำบำนำ ที่มำของชื่อโคปำคำบำนำนั้น กล่ำวกันว่ำมำจำกชื่อนักบุญ Virgin of Copacabana ซึ่งเป็นนักบุญผู้คุ้มครองประเทศโบลิเวีย และในอดีตมีโบสถ์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐำนของรูปแกะสลักของนักบุญ Virgin of Copacabana อยู่บริเวณปลำยหำดด้ำนทิศใต้ แต่ต่อมำในปี 2457 (ค.ศ. 1914) บริเวณโบสถ์ดังกล่ำวถูกเปลี่ยนเป็นป้อมโคปำคำบำนำ (Fort Copacabana) และในปัจจุบันกลำยเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ทำงทหำรบกของบรำซิล และเปิดให้บริกำรแก่บุคคลทั่วไปเข้ำชมได้ ส่วนปลำยสุดของหำดด้ำนทิศเหนือเป็นที่ตั้งของป้อมดูเกร์ เด คำชีอ์ส (Fort Duque de Caxais) ซึ่งสร้ำงขึ้นเมื่อปี 2322 (ค.ศ. 1779)

 

สิ่งที่ทำให้หำดโคปำคำบำนำมีชื่อเสียงอีกอย่ำงหนึ่งคือ ลวดลำยหินโมเสกรูปคลื่นสีดำสลับขำวบนทำงเท้ำริมหำด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกอย่ำงหนึ่งของนครรีโอเดจำเนโร สร้ำงขึ้นเมื่อปี 2449 (ค.ศ. 1906) ในช่วงที่นำยเพเฮร่ำ ปำสโซ่ (Pereira Passo) ดำรงตำแหน่งนำยกเทศมนตรีนครรีโอเดจำเนโร โดยเลียนแบบมำจำกลวดลำยของจตุรัสโฮซิโอ (Rossio Square) ที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส อย่ำงไรก็ตำม ลวดลำย ที่เห็นในปัจจุบัน เป็นผลงำนกำรออกแบบเพิ่มเติมโดยนำยบูร์เล่ มำร์กซ์ (Burle Marx) นักออกแบบชื่อดัง ชำวบรำซิล ในช่วงปี 2513 (ค.ศ. 1970) ในช่วงที่มีกำรขยำยถนนและทำงเท้ำบริเวณหำดโคปำคำบำนำ แหลมอาร์โปอาดอร์ (Arpoador) แหลมอำร์โปอำดอร์เป็นแหลมหินที่ยื่นออกไปในมหำสมุทรแอตแลติก อยู่ระหว่ำงหำดโคปำคำบำนำกับหำดอิปำเนมำ (Ipanema Beach) เมื่ออยู่บนแหลมแล้วมองไปทำงหำด อิปำเนมำจะสำมำรถเห็นทิวทัศน์ของภูเขำ โด้ยส์อิร์เมำส์ (Morro Dois Irmãos) แปลเป็นไทยได้ว่ำภูเขำสองพี่น้อง ซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของนครรีโอเดจำเนโรได้ นอกจำกทิวทัศน์ที่สวยงำนแล้ว บริเวณแหลมอำร์โปอำดอร์ยังมีสวนสำธำรณะกำโรต้ำ เด อิปำเนมำ (Garota de Ipanema หรือภำษำอังกฤษ Girl from Ipanema) ซึ่งสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ นำยทอม โจบิง (Tom Jobim) และนำยวินิซิอุส เด มอไรส์ (Vinisius de Moraes) นักดนตรีและนักแต่งเพลง ชื่อดังชำวบรำซิล ผู้แต่งเพลง Garota de Ipanema แหลมนี้ยังเป็นจุดเล่นกีฬำโต้คลื่นที่สำคัญของ นครรีโอเดจำเนโรด้วย เนื่องจำกเดินทำงสะดวกและอยู่ในตัวเมืองรีโอ ฯ หาดอิปาเนมา (Ipanema Beach) และหาดเลอ-บลอง (Leblon Beach) หำดอิปำเนมำและหำดเลอ-บลอง เป็นสองหำดที่มีชื่อเสียงของนครรีโอเดจำเนโร ตั้งอยู่ทำงโซนใต้ของนครรีโอ ฯ ต่อจำกหำดโคปำคำบำนำ มีควำมยำวรวมประมำณ 3.5 กิโลเมตร นอกจำก ควำมสวยงำมแล้ว ยังมีชื่อเสียงโด่งดังจำกเพลง Girl from Ipanema ที่แต่งโดยนำยทอม โจบิง (Tom Jobim) และนำยวินิซิอุส เด มอไรส์ (Vinisius de Moraes) และรู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำง หำกมองจำกหำดออกไปจะเห็นหมู่เกำะคำกำร์ฮำส (Ilhas Cagarras) ซึ่งเป็นเกำะหินไม่มีคนอยู่อำศัย และรัฐบำลบรำซิลประกำศให้เป็นเขตพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และยังสำมำรถมองเห็นภูเขำโด้ยส์อิร์เมำส์ (Morro Dois Irmãos) ได้อย่ำงชัดเจนอีกด้วยนอกจำกนี้ หำดดังกล่ำวตั้งอยู่ในย่ำนชนชั้นสูงของนครรีโอเดจำเนโร จึงเป็นมีร้ำนอำหำรและร้ำนค้ำชั้นนำมำกมำย หาดบาร์ฮ่า ดา ทิจูคา (Barra da Tijuca Beach) หำดบำร์ฮ่ำ ดำ ทิจูคำ เป็นหำดที่ยำวที่สุดใน นครรีโอเดจำเนโร มีควำมยำวทั้งสิ้น 18 กิโลเมตร ตั้งอยู่ ทำงโซนใต้ในย่ำนบำร์ฮ่ำ ดำ ทิจูคำ ซึ่งเป็นย่ำนเดียวกับ Riocentro สถำนที่จัดกำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Rio+20) มีชื่อเสียงเรื่องควำมสวยงำนของหำดทรำย น้ำทะเลใสสะอำด และมีจุดเล่นกีฬำทำงน้ำหลำยประเภท ความปลอดภัยในนครรีโอเดจาเนโร

 

นครรีโอเดจำเนโร มักปรำกฏข่ำวอำชญำกรรมรุนแรงอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพำะในเรื่องของ กำรปล้นจี้ ลักขโมย และแม้กระทั่งกำรลักพำตัว นอกจำกนี้ ในเขตย่ำนชุมชนแออัดมักปรำกฏ ข่ำวกำรปะทะกันรุนแรงระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและกลุ่มอิทธิพล ขบวนกำรค้ำยำเสพติด ฯลฯ

 

ข้อพึงปฏิบัติของคณะผู้แทนไทยมี ดังนี้

- สอบถำมจำกโรงแรมถึงควำมปลอดภัยของสถำนที่ต่ำงๆ ที่ต้องกำรจะไปก่อนเสมอ

- ระมัดระวังเป็นพิเศษในกำรเก็บรักษำเงิน เครื่องประดับ สิ่งของมีค่ำ และเอกสำร กำรเดินทำงต่ำงๆ ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับมีค่ำ ไม่ควรนำเงินติดตัวจำนวนมำก สำมำรถใช้ บัตรเครดิตในกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรได้

- กำรเดินทำงไปตำมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ โดยเฉพำะตำมชำยหำด ควรนำสิ่งของ ติดตัวเท่ำที่จำเป็นเท่ำนั้น ไม่ควรมีเครื่องประดับหรือนำฬิกำที่มีรำคำแพง และควรพกสำเนำหนังสือเดินทำงแทนกำรถือหนังสือเดินทำงเล่มจริง

- หลีกเลี่ยงกำรเดินบนชำยหำด หรือเดินทำงไปตำมสถำนที่ต่ำงๆ โดยลำพังในเวลำกลำงคืน

- กำรวำงกระเป๋ำถือ และ/หรือกระเป๋ำเดินทำง ควรให้อยู่ในระยะที่ไม่มีผู้ใดสำมำรถ ฉกฉวยไปได้และควรให้อยู่ในสำยตำตลอดเวลำ

- หำกจำเป็นต้องใช้บริกำรรถแท็กซี่ ควรเรียกใช้บริกำรรถแท็กซี่ของโรงแรม หรือโทรศัทพ์เรียกจำกศูนย์แท็กซี่ มำกกว่ำกำรเรียกรถแท็กซี่จำกตำมท้องถนน

  

activity

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top