Job Vacancy: Translator/Interpreter
คุณอยู่ที่: หน้าแรกข้อมูลการค้าการลงทุน

ข้อมูลการค้าการลงทุน

รายงานความเคลื่อนไหวและบทวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของบราซิล

โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่น่าสนใจในบราซิล สรุปและวิเคราะห์โดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และ สำนักงานส่งเสิรมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

ครั้ง
1 การประชุมระดับสูงของกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลอกอย่างไม่เป็นทางการ 20 กุมภาพันธ์ 2560 1518
2 คู่มือการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา(บราซิล) 17 มิถุนายน 2557 10413
3 คณะผู้แทนการค้าไทย เดินทางไปขยายธุรกิจในบราซิล 14 มิถุนายน 2557 10201
4 “บราซิล ขุมทรัพย์แห่งลาตินอเมริกา” 07 มิถุนายน 2557 17152
5 สรุปผลการประชุมเรื่องแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือภาคเอกชนไทยที่ได้รับผลกระทบ จากการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของบราซิล 07 มิถุนายน 2557 9259
6 การพบหารือระหว่างนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับนาย Claudia Fernando Brayer Pereira ประธานสถาบันข้าว Rio Grande do Sul Rice Institute (IRGA) 16 เมษายน 2557 5746
7 การพบหารือระหว่างนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับนาย Claudia Fernando Brayer Pereira ประธานสถาบันข้าว Rio Grande do Sul Rice Institute(IRGA) 16 เมษายน 2557 6002
8 การพบหารือระหว่างนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับ นาย Cezar Schirmer นายกเทศมนตรีเมือง Santa Maria 15 เมษายน 2557 8319
9 การพบหารือระหว่างนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กับ นาย Cezar Schirmer นายกเทศมนตรี เมือง Santa Maria 15 เมษายน 2557 8647
10 การบรรยายศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่สภาหอการค้าของ รัฐรีโอกรันดีโดซูล 14 เมษายน 2557 8396

หน้า 1 จาก 5

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top