คุณอยู่ที่: หน้าแรกน่ารู้บราซิลThai Languageศูนย์ข้อมูลธุรกิจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบราซิลคำแนะนำสำหรับคนไทยในบราซิลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

คำแนะนำสำหรับคนไทยในบราซิลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน


1.  ในสภาวะปกติ


1.1  สำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วนและยังไม่หมดอายุ (หนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน) พร้อมเดินทางหรือไม่ หากจำเป็นต้องเดินทาง
1.2  แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของตนที่ติดต่อได้ให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียทราบ

1.3  มีหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย  ติดตัวตลอดเวลา

Embaixada da Tailandia
SEN Av. Das Nacoes-Lote 10,
Brasilia – DF, CEP : 70800-912
Tel. (061) 3224 6943    Fax (061) 3223 7502
E-mail: thaiembbrazil@gmail.com
เวลาทำการ 09.00 -12.30 น. และ 14.00 – 17.30 น. (เวลาท้องถิ่น)
วันจันทร์ – ศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ


ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินนอกเวลาราชการ


ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์
+๕๕ ๖๑ ๙๙๑๙๘๗๖๓ หรือ +๕๕ ๖๑ ๙๙๘๘ ๘๔๗๗


1.4  ติดตามข่าวสารของทางการทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่น ๆ รวมทั้งกลุ่มเพื่อนคนบราซิลและคนไทย
1.5  พยายามติดต่อเพื่อนคนบราซิลและคนไทยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

2.  ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน


2.1  เตรียมหนังสือเดินทางให้พร้อมเดินทางได้ หากจำเป็น
2.2  ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียเพื่อรับข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว
2.3  ติดตามข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่น ๆ
       และติดต่อกับกลุ่มเพื่อนทั้งชาวบราซิลและคนไทย ให้ญาติหรือเพื่อนรู้ว่า
       กำลังอยู่ที่ไหนหรือจะเดินทางไปไหน
2.4  สำรองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเป็น
2.5  หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล
2.6  ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลในครอบครัวที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
       ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยง ไปพำนักในที่ปลอดภัย

3.  เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน


3.1  ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เพื่อขอคำแนะนำ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ฯ อาจแนะนำ ดังนี้
    3.1.1  อยู่เฉพาะในที่พักอาศัยและให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา หรือ
    3.1.2  เดินทางออกนอกพื้นที่ หรือ
    3.1.3  ไปรวมที่จุดนัดหมายที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ กำหนด
               ตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและจากการประสานงานกับทางการบราซิล    

 

 

activity

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top