คุณอยู่ที่: หน้าแรกน่ารู้บราซิล

ภูมิศาสตร์และข้อมูลทั่วไปของบราซิล

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

Federative Republic of Brazil

1. ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง
บราซิลตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ มีอาณาเขตติดกับเกือบทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ ซูรินาเม กายอานา เฟรนช์เกียนา เวเนซุเอล่า โคลอมเบีย เปรู โบลิเวีย ปารากวัย อาร์เจนตินา และอุรุกวัย ยกเว้นชิลี และเอกวาดอร์
 
ขนาดพื้นที่       
8,511,965 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก (ไทยมีขนาด 513,120 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 51 ของโลก)
 
ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ                      
- ภาคเหนือ มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 42 ของทั้งประเทศ เป็นเขตลุ่มแม่น้ำอเมซอน ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีปริมาณน้ำจืดคิดเป็น 1 ใน 5 ของโลก รวมทั้งเป็นเขตป่าฝน (rainforest) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก                                            
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ติดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก มีทั้งเขตลุ่มแม่น้ำที่สามารถทำการเพาะปลูกพืชเขตร้อน และเขตที่ราบสูงที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ทั้งนี้ เมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากจะตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล อาทิ เมืองซัลวาดอร์ (Salvador) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของบราซิล และเมืองเรซีเฟ (Recife)
- ภาคตะวันตกตอนกลาง เป็นที่ราบสูงเฉลี่ย 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 22 ของประเทศ เป็นเขตป่าไม้ชุกชุม เป็นพี้นที่เพาะปลูกและทำปศุสัตว์ บางแห่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งกันดาร - ภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่เพียงร้อยละ 11 ของประเทศ แต่เป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ที่สุด 3 เมืองของบราซิล ได้แก่ นครเซาเปาลู (São Paulo) นครรีโอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) และเบโลโอรีซอนตี (Belo Horizonte) ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่คิดเป็นร้อยละ 45 ของทั้งประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ชายฝั่ง หาดทราย และที่ราบสูง                                                                
- ภาคใต้ มีพื้นที่น้อยที่สุด และมีอากาศใกล้เคียงกับยุโรป โดยมีหิมะตกบางพื้นที่ในฤดูหนาว เป็นที่ตั้งรกรากของชาวยุโรปที่ไปตั้งถิ่นฐานในบราซิลในช่วงคริสตศตวรรษที่ 19 (โดยเฉพาะอิตาลี เยอรมนี โปแลนด์ และรัสเซีย) และอยู่อาศัยเรื่อยมาจนปัจจุบัน ถือเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของประเทศ โดยเป็นแหล่งผลิตพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด อาทิ ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าว รวมถึงเป็นเขตปศุสัตว์ที่สำคัญของประเทศด้วย
 
ทรัพยากรธรรมชาติ                                 
น้ำมันปิโตรเลียม บอกไซท์ ทองคำ แร่เหล็ก (เป็นผู้ส่งออกแร่และผลิตภัณฑ์เหล็กรายใหญ่ที่สุดในโลก) แมงกานีส นิกเกิล ฟอสเฟต พลาตินัม ดีบุก ยูเรเนียม พลังน้ำ และไม้
 
จำนวนประชากร
206 ล้านคน (มากเป็นอันดับ 5 ของโลก)
 
เมืองหลวง
กรุงบราซิเลีย (Brasília)
 
ภาษาราชการ
ภาษาโปรตุเกส 
 
ศาสนา
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (ร้อยละ 80)
 
เชื้อชาติ                               
- ผิวขาว (โปรตุเกส อิตาลี เยอรมัน สเปน โปแลนด์) ร้อยละ 55
- ผิวผสมระหว่างผิวขาวและผิวดำ ร้อยละ 38
- ผิวดำ ร้อยละ 6
- อื่น ๆ (ญี่ปุ่น อาหรับ และชาวอินเดียนพื้นเมืองหรือ Amerindian) ร้อยละ 1
 
หน่วยเงินตรา
เฮอัล (Real) 
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับประมาณ 0.09 เฮอัล)
 
วันชาติ
7 กันยายน 
(7 กันยายน ค.ศ. 1822 เป็นวันที่ได้รับเอกราชจากโปรตุเกส)
 
เวลา
ช้ากว่าไทย 10 ชั่วโมง ในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคม
และช้ากว่าไทย 9 ชั่วโมงในช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม
 
2. การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี
 
ประมุขและหัวหน้ารัฐบาล
นายมิเชล เตเมร์ (Michel Temer)
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายอโลอิซิโอ นูนิส (Aloysio Nunes)
 
การแบ่งเขตการปกครอง
รูปแบบสหพันธ์สาธารณรัฐ (Federative Republic) ประกอบด้วย 26 รัฐ (states) และ 1 เขตนครหลวง (Federal District) มีผู้ว่าการรัฐรวม 27 คน และมีเทศบาลเมือง (municipalities) จำนวน 5,570 แห่ง
 
โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิ
1. ฝ่ายบริหาร                                  
- ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี (การเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม 2561)
2. ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาแห่งชาติ
- เป็นระบบ 2 สภา ได้แก่ 
(1) วุฒิสภา (Federal Senate) มีสมาชิกจำนวน 81 คน ประกอบด้วยตัวแทนจาก 26 รัฐ และ 1 เขตนครหลวง มาจากการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของแต่ละรัฐ มีวาระดำรงตำแหน่ง 8 ปี ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันคือนายเฮนัน คาเลียรุส (Renan Calheiros) จากพรรคแนวร่วมประชาธิปไตยบราซิล (Partido do Movimento Democrático Brasileiro หรือ PMDB)
(2) สภาผู้แทนราษฎร (Chamber of Deputies) มีสมาชิกจำนวน 513 คน โดยแต่ละรัฐมีผู้แทนอย่างน้อย 8 ที่นั่ง และไม่เกิน 70 ที่นั่ง จากการเลือกตั้งตามสัดส่วน มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันคือนาย Rodrigo Maia จากพรรคเดโมคราตาส์ (Democratas หรือ DEM)
- สภาแห่งชาติมีสมัยการประชุมระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน และระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 15 ธันวาคมของทุกปี โดยทั้งสองสภามีอำนาจเสนอร่างกฎหมาย และมีหน้าที่พิจารณาร่าง กฎหมายที่ประธานาธิบดีเสนอ โดยสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาก่อน และส่งให้วุฒิสภาพิจารณา จากนั้นจึงส่งให้ประธานาธิบดีประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
3. ฝ่ายตุลาการ                             
- ศาลสหพันธรัฐสูงสุด (Federal Supreme Court) ประกอบด้วยผู้พิพากษา 11 คน แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและรับรองโดยวุฒิสภา ซึ่งจะดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ ศาลสหพันธรัฐสูงสุดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อวินิจฉัย/ชี้ขาดประเด็นทางการเมืองที่มีการนำเรื่องขึ้นสู่ชั้นศาล โดยเฉพาะในการพิจารณาความถูกต้องชอบธรรมของกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
- ศาลที่มีความสำคัญอื่น ๆ อาทิ ศาลยุติธรรมสูงสุด (Superior Court of Justice) และศาลเลือกตั้งสูงสุด (Supreme Electoral Court) 
 
พรรคการเมือง
ปัจจุบันบราซิลมีพรรคการเมืองจำนวนกว่า 20 พรรค โดยพรรคการเมืองที่สำคัญ ได้แก่ พรรคแรงงาน (Partido Trabalhista Brasileiro หรือ PT) ซึ่งเป็นแกนนำพรรครัฐบาลมาเป็นเวลานานถึง 15 ปี และเป็นพรรคการเมืองของอดีตประธานาธิบดีดิลมา รุสเซฟฟ์ ซึ่งถูกถอดถอนจากตำแหน่งไปเมื่อปี 59 และพรรคแนวร่วมประชาธิปไตยบราซิล (Partido do Movimento Democrático Brasileiro หรือ PMDB) ซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลที่มีจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกมากที่สุด และเป็นพรรคการเมืองของนายมิเชล เตเมร์ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีพรรคสังคมประชาธิปไตยบราซิล (Partido da Social Democracia Brasileira หรือ PSDB) และพรรคประชาธิปไตย (Democratas หรือ DEM) ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกเป็นจำนวนมากเช่นกัน
 
**********

----------------------------

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

6 มิถุนายน  2560

 

 

activity

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top