คุณอยู่ที่: หน้าแรกประกาศจากสถานทูตฯ การจัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ นครเซาเปาลู

การจัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ นครเซาเปาลู

 

 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

เรื่อง  การจัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ นครเซาเปาลู

                 

 

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย มีกำหนดจะจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร   ณ นครเซาเปาลู โดยให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และคำร้องขอจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร ตัวจริงจะนำกลับมาออกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และส่งกลับคืนให้ผู้ร้องต่อไป)ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุล ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

 

กำหนดการ    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

 สถานที่           ห้อง Paraíso โรงแรม Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel

                        (Alameda Santos, 1437 - Cerqueira César, São Paulo - SP, 01419-001)

         

          ในการนี้ เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบเรียบร้อย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเกิดดำเนินการ ดังนี้

 

1.   การสำรองนัดหมาย

1.1  สามารถสำรองนัดหมายขอเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทางอีเมล thaiembbrazil@gmail.comโดยเขียนหัวข้ออีเมลว่า กงสุลสัญจรโดยขอให้ท่านแจ้งข้อมูลและนำส่งเอกสาร ดังนี้

  • ชื่อ-นามสกุล อายุ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  • เวลาที่ประสงค์จะสำรองนัดหมายทำหนังสือเดินทาง หรือจดทะเบียนเกิด (ช่วงเวลาแบ่งออก  เป็นช่วงละ 15 นาที ต่อ 1 ประเภทการบริการ เช่น 10.00 น. – 10.15 น.) โดยในกรณีที่ช่วงเวลาที่ท่านต้อง   การมีผู้อื่นจองไว้แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสำรองนัดหมายช่วงเวลาแรกที่สามาถให้บริการได้ต่อไป

1.2  เมื่อได้รับการยืนยันนัดหมายช่วงเวลารับบริการแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดทำตารางรายชื่อและช่วงเวลานัดหมายและประกาศผลการนัดหมายให้ทราบทางเว็บไซต์ภาษาไทย (http://thaiembassybrazil.com/)และ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ https://www.facebook.com/thaiembbrasilia/ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2562


โดยหลังจากตรวจสอบรายชื่อและเวลานัดหมายแล้ว ขอให้ท่านกรุณาตอบรับยืนยัน การนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล thaiembbrazil@gmail.comโดยในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางมาตามเวลาที่นัดหมายได้ โปรดแจ้งยกเลิกในโอกาสแรกทางอีเมลข้างต้น

 

 

2.   แนวปฏิบัติในการยื่นคำร้อง

2.1   การยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง- ผู้ที่ประสงค์จะขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารตามดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1   และนำมายื่นแก่เจ้าหน้าที่ในวันจริง             

 

2.2   การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเกิด– ผู้ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนเกิด กรุณาศึกษารายละเอียด และเตรียมเอกสารตามดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และนำมายื่นแก่เจ้าหน้าที่ ในวันจริง             

 

3.   การเข้ารับบริการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 - ขอให้ท่านเดินทางมาถึงจุดให้บริการฯ                   

พร้อมใบคำร้องที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเอกสารต้นฉบับประกอบคำร้องก่อนช่วงเวลาที่ท่านได้รับ การนัดหมายอย่างน้อย 30 นาทีทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิในการงดรับคำร้องสำหรับผู้ร้อง ที่ไม่แสดงตนหรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน ณ ช่วงเวลาการรับคำร้อง โดยไม่สำรองช่วงเวลาให้ใหม่หากช่วงเวลา การให้บริการถูกจองเต็มแล้ว
 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

13 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ประกาศ สอท เรื่องการจัดกงสุลสัญจร ณ นครเซาเปาลู 1-2562.pdf)ประกาศ สอท เรื่องการจัดกงสุลสัญจร ณ นครเซาเปาลู 1-2562ประกาศ สอท เรื่องการจัดกงสุลสัญจร ณ นครเซาเปาลู 1-25625180 kB

ประกาศจากสถานทูตฯ

Thumbnail ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย   ขอเชิญชวนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562   ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top